Revitalizace Kampusu Dejvice

Plánovaná revitalizace bude největší proměnou veřejného prostoru v kampusu za poslední desítky let. Poslední největší změnou byla rekonstrukce budovy ČVUT v ulici Jugoslávských partyzánů, kde sídlí Rektorát ČVUT a Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky. Po rekonstrukci byla znovu otevřena v roce 2017.

Další významným zásahem do podoby kampusu byla stavba Národní technické knihovny, která probíhala od roku 2006 a byla zakončena slavnostním otevřením 9. září 2009. To už si z řad dnešních studentů nemůže pamatovat nikdo. VŠCHT také vlastní pozemky na Vítězném náměstí, kde se výstavba teprve plánuje s respektem k původnímu návrhu Antonína Engela.

Nynější projekt se ovšem týká veškerého prostranství v Kampusu Dejvice vymezeného červenou přerušovanou čárou na následujícím obrázku (Obr. 1). Jeho cílem je vytvořit komplexní kampus namísto lokálních řešení na pozemcích jednotlivých vlastníků. V rámci tohoto prostoru je řešena revitalizace zelených ploch, možnosti sportovního vyžití, míst k posezení, relaxu, nebo učení. Také se zabývá možnostmi rozšíření sociálního zázemí, kaváren, obchodů a mnoho dalšího.

Všichni máme nyní možnost naším názorem budoucí podobu ovlivnit. Stačí pouze vyplnit online dotazník.

Obr. 1: mapa vymezující území řešení v dotazníku od IPR (zdroj: IPR – ideová koncepce)
Stručná historie aneb jak to celé začalo

V roce 2015 podepsali zástupci VŠCHT společně se zástupci ČVUT, UK, ÚOCHB AV ČR, NTK a Městské části Prahy 6 Memorandum o společném zájmu „povznést stav veřejných prostor v parteru kampusu na důstojnou úroveň odpovídající centru technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu“. Na základě této iniciativy v roce 2016 ČVUT v Praze zadala ateliéru MCA zpracování Ideové koncepce kampusu Dejvice, která byla později rozšířena i o oblast Vítězného náměstí.

O budoucí podobě kampusu diskutují také sami studenti. V průběhu minulých let se uskutečnilo několik veřejných akcí iniciovaných studentskými spolky, v rámci nichž proběhly participativní procesy v podobě dotazníkového šetření nebo mapování, které naznačují, jak si studenti budoucí podobu kampusu představují.

V roce 2019 město zadalo Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) žádost o pořízení Koncepce revitalizace veřejného prostoru kampusu Dejvice. IPR vypsal otevřené výběrové řízení, ve kterém byl komisí složenou z hlavních aktérů vybrán právě architektonický ateliér MCA pod vedením Pavly Melkové a Miroslava Cikána, který zpracovával již původní ideovou koncepci z roku 2016. Vítězný ateliér aktuálně pracuje na tvorbě koncepce v rámci projektu Budoucnost Kampusu Dejvice.

Tato vznikající Koncepce by se měla stát zastřešujícím materiálem - východiskem pro postupnou celkovou revitalizaci veřejného prostoru kampusu, jehož cílem je zejména:

- zlepšení celkové kvality, prostupnosti a obytnosti veřejných prostranství pro studenty, zaměstnance a veřejnost

- propojení kampusu s okolním městem

- zvýšení atraktivity prostředí a podpoření aktivit jednotlivých vysokých škol a institucí

Právě v rámci této akce, může každý z Vás nyní vyjádřit svůj názor ve zmiňovaném online dotazníku. Pokud jste zvědaví a rádi byste o celé věci znali více podrobností, můžete se podívat přímo na stránky věnované projektu Kampusu Dejvice od IPR, případně se můžete podívat na Kampus očima studentů architektury (FCB odkaz), kteří v Kampusu studují, nebo se můžete podívat jak se (ne)změnila podoba kampusu od roku 2013 na pětiminutovém videu.